ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

นะโมพุทธายะ บทสวดสั้นๆ ที่มัก พบเจอในบทสวดมนตร์ต่างๆ หรือ แม้ในกระทั่งในหนังภาพยนตร์เกี่ยวกับ ไสยเวทย์ ความเชื่อต่างๆ แล้ว บทสวดนี้คืออะไรกันแน่ ?

นะโมพุทธายะ เป็นบทสวดที่มีชื่อว่า คาถา พระเจ้า 5 พระองค์ แล้ว พระเจ้า 5 พระองค์คืออะไรกันแน่ ตามบทเรียน พุทธศาสนา ปกติ พระพุทธเจ้านั้นก็คือ พระเจ้าสิทธัตถะ ทรงนิพพานตามเรื่องราวในบทเรียนทั่วไป แต่ใน คติเถรวาท พระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวว่า ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 4 พระองค์ …