Automattic ผู้ดูแลโครงการ WordPress ไม่มีออฟฟิศ เอาเงินไปให้พนักงานเข้าร้านกาแฟดี

ทาง BBC ได้สัมภาษณ์ Cate Huston ผู้ดูแลโครงการ WordPress ทั้งด้านตัวซอฟต์แวร์ wordpres และในส่วนให้บริการ ภายใต้ชื่อบริษัท Automattic ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ทาง WordPress นั้นมีพนักงานถึง 930 คน แต่อย่างที่รู้กันคือ wordpress อนุญาติให้พนักงานทำงานนอกสถานทีได้ จนสำนักงานแทบจะไม่ได้ใช้จนประกาศขายไปแล้วนั้น นอกจากนี้…