Automattic ผู้ดูแลโครงการ WordPress ไม่มีออฟฟิศ เอาเงินไปให้พนักงานเข้าร้านกาแฟดี

ทาง BBC ได้สัมภาษณ์ Cate Huston ผู้ดูแลโครงการ WordPress ทั้งด้านตัวซอฟต์แวร์ wordpres และในส่วนให้บริการ ภายใต้ชื่อบริษัท Automattic ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ทาง WordPress นั้นมีพนักงานถึง 930 คน แต่อย่างที่รู้กันคือ wordpress อนุญาติให้พนักงานทำงานนอกสถานทีได้ จนสำนักงานแทบจะไม่ได้ใช้จนประกาศขายไปแล้วนั้น นอกจากนี้

ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเข้าไปอีกคืองบประมาณค่าใช้จ่ายได้สำนักงานหายไปไหนหลังจากที่ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานแล้ว คำตอบคือ เอาเงินในส่วนนี้ให้กับพนักงานไปปรับปรุงบ้านให้พร้อมเป็นที่ทำงานได้ หรือไม่ก็เอาไปเช่า co-working space กันเองตามใจชอบ หรือแม้กระทั่งเอาไปจ่ายเป็นค่ากาแฟเพื่อไปทำงานที่ร้านกาแฟนั้นเอง ซึ่งหลังจากได้ยินคำตอบแบบนี้แล้ว การยุบสำนักงานของบริษัททิ้งไม่ใช้ว่าจะประหยัดเก็บเงินส่วนนี้ไว้ แต่กลับจ่ายออกมาให้พนักงานมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาการที่มีพนักงานอยู่หลายประเทศ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานประจำแต่ละประเทศได้อีกด้วย ก็ต้องบอกว่าบริษัท Automattic เป็นอีกองค์กรที่ให้อิสระในการทำงานมากแห่งหนึ่ง

ถึงแม้จะมีอิสระเลือกสถานที่ในการทำงานเอง แต่ทีมของ Cate จะมีการนัดประชุมกับทีมงานในแต่ละประเทศเอง ซึ่ง Cate ยังบอกอีกว่าการทำงานระยะไกลนั้นจะทำให้ทุกคนสื่อสารกันชัดเจนและบอกปัญหาอย่างตรงไปตรงมา เพราะจะมีการเก็บลงในเอกสารอย่างละเอียดและชัดเจน

คงต้องบอกว่าการทำงานของ บริษัท Automattic คงเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคน ปัจจุบัน wordpress เป็น CMS อาจเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้ วลีเด็ดของ wordpress คือ Just one WordPress website ( แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง) ซึ่งจะเป็น title web ในหลังจากติดตั้ง wordpress เสร็จ

ขอขอบคุณ

officetoday.wordpress

blognone

Leave a Reply

Your email address will not be published.